Organisatie

Adviesraad Sociaal Domein wil een brugfunctie vervullen tussen de burger en de gemeente Barneveld. Een brugfunctie die het meest concreet vorm krijgt door het geven van gevraagde of ongevraagde adviezen aan de gemeente. De adviesraad Sociaal Domein vervult een belangrijke signaalfunctie voor knelpunten en verbeterpunten. Maar ook nieuwe ideeën kunt u bij ons kwijt.

Adviesraad Sociaal Domein Barneveld vormt het formele overkoepelende orgaan van cliënt- en burgerparticipatie voor het sociale domein. De ASD vervult deze functie op 3 gebieden:

  1. Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 
  2. Jeugdzorg
  3. Participatiewet

Per 1 januari 2015 zijn de gemeentelijke taken fors gewijzigd op deze 3 gebieden. De decentralisatie naar de gemeente (op elk van de 3 gebieden) betekent zowel een transitie als een transformatie. Met name dat laatste is het grootste aandachts gebied in 2015 en 2016. 

De ASD kan zich laten ondersteunen door formele klankbordgroepen of door informele netwerken. De ASD vergadert ongeveer zeven keer per jaar. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt en een jaarverslag en een jaarplan. Het bevorderen van zelfredzaamheid en het welzijn voor alle inwoners van de gemeente Barneveld is waar het om draait. Meer informatie over ondermeer beleidsstukken, notulen, leden ASD en onze adviezen zijn op deze site te vinden. In het licht van de gewijzigde taken heeft de ASD voor 2015 een gewijzigde structuur opgezet. Ook voor de ASD is 2015 een 'transformatiejaar' om te ervaren of dit model een geschikt model is.

 

Organisatie ASD 2015