Leden ASD

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke organisaties. De Wmo-raad draagt nieuwe leden voor de Adviesraad Sociaal Domein voor aan het college van B&W. De zittingstermijn is vier jaar met de mogelijkheid om twee keer herkozen te worden. De maximale zittingstermijn is dus twaalf jaar.

Elk lid van de ASD heeft zijn/haar aandachtsgebied en specifieke achterban om contact mee te onderhouden. In het beleidsplan / jaarplan vind u de verschillende domeinen.

Belangstelling voor de ASD? Klik hier voor vacatures.

 

 

Naam: Arjen Bouwmeester (1963)

Taak: voorzitter

Vanaf begin 2013 in de rol van voorzitter actief binnen de Adviesraad Sociaal Domein (voorheen Wmo-raad). Na een aantal bestuurlijke functies bij de Woningstichting Barneveld, Verpleeghuis Norschoten en de plaatselijke Rabobank kwam de Wmo-raad op mijn pad. Om kort te gaan: geen nee kunnen zeggen resulteerde in de rol van voorzitter. Vanaf 1987 woonachting is Barneveld met mijn gezin (getrouwd met Connie , 2 kinderen). Van huis uit "Financial", opleiding tot Register-accountant en tegenwoordig actief als zelfstandig ondernemer (interim en advies opdrachten). Doel is om samen met de ASD-leden een bijdrage te leveren aan de uitdagingen die in deze dynamische tijd gevraagd en ongevraagd op het ASD-pad komen. Onafhankelijk, met aandacht voor en input van de Barneveldse burger onze lokale overheid adviseren en scherp houden

Arjen  Bouwmeester

Arjen Bouwmeester (Voorzitter)


"Van geven word je rijker."

Naam: Addie Lassche (1966),

Taak: Secretaris

Van voor de oprichting ben ik al betrokken bij de Wmo-raad. Toen de gemeente invulling moest gaan geven aan de burgerparticipatie ben ik ingegaan op de uitnodiging vanuit B&W om mee te denken in het vormgeven van de Wmo en de daarbij behorende burgerparticipatie. Dat heeft tot de Wmo-raad geleid. Ik heb toen ook gesolliciteerd naar een plek in de Wmo-raad. Dat is de portefeuille Cliëntenraden geworden. Ik heb me intensief beziggehouden met de decentralisatie Wmo / Jeugdzorg. In 2015 heb ik me vooral met de Jeugdhulp in relatie tot het maatschappelijk middenveld bezig gehouden.  Vanaf 1/1/2016 ben ik secretaris. In die rol neem ik zonodig deel aan de vergaderingen van de Commissie Samenleving en de kwartaaloverleggen met de wethouders.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam in de IT sector. Ik ben manager voor het leveren van consultancydiensten voor het implementeren van software oplossingen. Daarnaast besteed ik graag tijd aan mijn neventaken die voor een redelijk deel met de 'zorgsector' te maken hebben. Ik vind het mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en christenplicht om naast het dagelijks werk ook vrijwilligerswerk te doen door bestuurlijk iets voor je naaste te mogen betekenen. In toenemende mate wordt er een beroep gedaan op de samenleving en worden er taken overgeheveld naar de Wmo en dus naar de gemeente. Graag wil ik meedenken hoe er een samenwerking kan zijn tussen de gemeente, de maatschappelijke organisaties en de professionals die specifieke diensten leveren.

Addie Lassche

Addie Lassche (Lid / vanaf 1/1/2016 secretaris)

Twitter E-mail

Naam: Wim Oostenbrink (1939)

Taak: portefeuillehouder Participatiewet

Toen de vraag op mij afkwam of ik lid wilde worden zijn er een aantal overwegingen geweest om die vraag positief te beantwoorden:

  1. Het is belangrijk dat de Adviesraad Sociaal Domein binnen de gemeente goed functioneert.
  2. De stem van de zwakkere in onze samenleving moet worden gehoord.
  3. Juist in deze tijd van bezuinigingen e.d. is het belangrijk via de ASD zaken op gemeenteniveau te bespreken en naar de gemeente richting aan te geven wat volgens ons voor de zwakkeren in de samenleving wel en niet mogelijk is .
  4. Als vrijwillige Ouderenadviseur binnen de gemeente Barneveld krijg ik vanuit de samenleving de signalen door.
  5. Door mijn jarenlange ervaring bij de gemeentepolitiek, werkzaam geweest als raadslid, fractievoorzitter en als wethouder is de materie en de werkwijze mij niet vreemd.

Zolang mijn gezondheid dit toelaat wil ik me inzetten voor de gemeenschap.

Wim Oostenbrink

Wim Oostenbrink (Penningmeester)


Naam:  Kees Blaak (1965)

Taak: klankbordgroep Kerken - ASD

Vanuit mijn achtergrond als kerkelijk vrijwilliger, heeft men mij gevraagd deel te nemen aan het Platform ASD en Barneveldse Kerken. Daardoor ben ik betrokken geraakt bij de ASD als plaatsvervangend lid en later als lid van de adviesraad.

Binnen het Platform Kerken worden de ontwikkelingen in het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet) regelmatig besproken. Vanuit diaconiën en kerkelijke vrijwilligersorganisatie zijn veel raakvlakken met de ontwikkelingen in het sociaal domein. Hierbij kan gedacht worden aan maatschappelijke ondersteuning, ondersteuning in het huishouden, effect relatieproblematiek op jeugdhulp, verhouding kerk-overheid in hulpverlening, etc.

Vanuit de kerken wordt zo een bijdrage geleverd aan de kanteling van het beleid naar Zelf – Samen en Gemeente, waarbij diaconaat en vrijwilligerswerk vooral gericht zijn op het “samen” leven.

Kees Blaak

Kees Blaak (Lid)


Naam: Jan Bouw (1956)

Taak: portefeuillehouder Lichamelijke beperking

Jan Bouw

Jan Bouw (Lid)


Naam: Greetje Brugman (1946)

Taak: Ouderen

Greetje Brugman

Greetje Brugman (Lid)


Naam: Tanny Gunter (1956)

Taak: portefeuillehouder Psychiatrische aandoeningen / Jeugdhulp

De motivatie om te participeren binnen de ASD is dat ik mijn 40 jaar werkervaring (opgedaan in een breed zorglandschap) in wil zetten voor medeburgers.

De vele veranderingen in de zorg brengen diverse vragen met zich mee. In de ontmoetingen met de burgers vertaal ik hun vraagstukken en signalen van zorg naar reacties en adviezen voor de gemeente. Evenals de verhalen van tevredenheid die ik, samen met de mede ASD leden, voor het voetlicht breng. Na bespreking binnen onze ASD vergaderingen bespreken wij onze “veld ervaringen” met de verantwoordelijke beleidsmedewerkers.
Burgers met een psychische kwetsbaarheid, kwetsbare jongeren, hun ouders of voogden zoek ik op. Er is veel onzichtbaar leed. Mijn ervaring is dat, wanneer de doelgroep meer en meer zichtbaar wordt, er ook zicht komt op hun kracht en mogelijkheden! Ik vind het van groot belang om gebruik te maken van de ervaringsdeskundigheid van deze ‘achterban’. Tot slot: ik wil deze deskundigheid een zichtbare plaats te geven in een vorm van ouder- en jongerenparticipatie. Voor komende jaren ligt er zeker de uitdaging om de stem van de inhoud- en ervaringsdeskundigen van invloed te laten zijn in gemeentelijke beleid.

Tanny Gunter

Tanny Gunter (Lid)


Naam: Bram Roggeveen (1948)

Taak: lid WMO / Senioren

Ik ben getrouwd en vader van twee dochters en twee zoons. Sinds 1 mei 1985 woon ik in Barneveld.
Na mijn studies rechten en sociale wetenschappen ben ik steeds werkzaam geweest in o.a. het welzijnswerk en de gezondheidszorg. Zo heb ik gewerkt bij het ministerie van CRM en bij de gemeenten Rijswijk en Barneveld. Tenslotte heb ik mijn loopbaan bij Norschoten afgesloten.
Daarnaast heb ik veel vrijwilligerswerk mogen doen op bovengenoemde werkvelden. Ook als mantelzorger heb ik de nodige ervaring opgedaan.
In mijn werkzame leven heb ik geprobeerd om het welzijn van de mensen die het nodig hebben te bevorderen.
Nu ik gepensioneerd ben, vind ik het fijn om mijn ervaring te benutten in dienst van de samenleving in het algemeen en binnen de ASD in het bijzonder. In de ASD komen alle werkvelden van zorg en welzijn samen, die voor mij heel bekend zijn.
Samen met Greetje Brugman mag ik de belangen van en voor ouderen behartigen.

Bram Roggeveen

Bram Roggeveen (Lid)


Naam: Geurt Schut (1960)

Taak: voorzitter klankbordgroep Werk en Inkomen

Samen met mijn vrouw en 3 kinderen woon ik ook in Barneveld. Ik ben werkzaam in de detailhandel. Dat betekent dat ik elke dag met heel veel mensen in contact kom en hoor wat er leeft en speelt onder de mensen. Vooral ook onder die mensen die het minder goed hebben of zelfs op een sociaal minimum moeten leven. Daar wil ik wat voor doen. Ik zet me graag in voor en help voor zover dat in mijn vermogen is graag de medemens die het minder heeft. Als hobby's heb ik lezen, hardlopen en fietsen (ik ben een 'mooi weer fietser'). Gezelligheid en eerlijkheid zijn belangrijke kernwaarden voor mij.

Geurt Schut

Geurt Schut (Lid / Voorzitter Platform Werk en Inkomen)


Naam: Jan Vogel (1959)


Taak: lid mensen met een beperking

 

Het is van groot belang dat het beleid van de gemeente Barneveld voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving goed aansluit bij de vraag en de behoeftes, dit in een tijd waarin veel veranderd is en waar veel verlangd wordt van de plaatselijke overheid om goede en acceptabele voorzieningen te hebben. Het zijn juist de kwetsbare mensen in onze samenleving waarvoor ik mij graag wil inzetten en hun ontmoeten en signalen meenemen.

Ik heb de veranderingen in de zorg van dichtbij meegemaakt en door mijn jarenlange ervaring in de gehandicaptensector en het (speciaal)onderwijs wil ik graag deze kennis  gebruiken om nieuw en bestaand beleid te toetsen voor deze doelgroep.

Jan Vogel

Jan Vogel (Lid)