Actueel

Naast de reguliere vergaderingen en activiteiten zijn er ook specifieke nieuwe ontwikkelingen waar de ASD intensief bij betrokken is. Dat doet de ASD door rapporten door te nemen maar ook door actief aan Klankbordgroepen deel te nemen. De ASD wil door haar betrokkenheid deze nieuwe ontwikkelen stimuleren maar ook vanuit haar contacten met de achterban aan bijdragen.

Vanuit de contacten met de achterban neemt de ASD deel aan een aantal specifieke overlegorganen.

Beleidsplan Sociaal Domein

Op meerdere momenten is de ASD betrokken geweest bij het geven van input en het reflecteren op de concepten. Uiteindelijk heeft dit geleid tot diverse uitgebrachte adviezen.

Wonen Zorg Welzijn

Belangrijk is zorgvuldig afstemmen in het Zorg en Welzijn domein op elkaar: voldoende woningen, voldoende zorg, etc. De ASD is blij met de constructieve houding in de WZW en de brede deelname van alle zorgaanbieders in Barneveld. De gepresenteerde nulfoto geeft aanleiding voor goede gesprekken en aandachtspunten. 

PGB

EInd 2017 is de gemeente een steekproef gestart naar het gebruik van het toegekende PGB. Deze steekproef roept de nodige onrust op. De ASD zal de aanpak bespreken en zonodig adviseren naar de gemeente. 

Inmiddels heeft de ASD hierover vragen gesteld aan de wethouder. Deze vragen zijn besproken en vanuit B&W zijn er naar tevredenheid maatregelen genomen. 

Ook in 2018 is dit een gesprekspunt geweest! Zorgvuldigheid en tijdigheid zijn cruciaal. De ASD wil een vinger aan de pols houden. 

 

‚ÄčVerkiezingen GR 

Maart 2018 hebben alle burgers van Barneveld weer hun stem voor de gemeenteraad uitgebracht. De ASD heeft alle politieke partijen aangeschreven over haar visie op het sociaal domein. Met diverse partijen wordt dit document besproken. 

Klik hier voor het document 'Visie ASD voor verkiezingen 2018'

Ook voor komende verkiezingen zal de ASD haar visie presenteren.

Wmo 

Met genoegen heeft de ASD kennis genomen van het voornemen om het TSN deel voor Barneveld over te laten gaan naar Familiezorg. De ASD is blij dat mensen hun hulp houden.

Daarnaast is het prettig om te lezen dat de burger de kwaliteit waardeert. Punt van zorg is wel dat er (te) weinig gecommuniceerd en vastgelegd wordt en de client te weinig flexibiliteit ervaart. Des te belangrijker is de toezegging van de Wethouder om meer aandacht te gaan besteden aan deze punten.

Sportbeleidsplan

De ASD is uitgenodig om mee te denken in het Sportbeleidsplan. Sport is geen doel op zich voor de ASD. Wel is sport belangrijk voor veel Barneveldse jeugd. Vanuit het belang en de afstemming voor de Jeugdhulp bezint de ASD zich hierop.

Eind 2016 is het Beweeg- en Sport beleidsplan gepresenteerd. De ASD heeft benadrukt dat bewegen voor iedereen nodig is en dat het belangrijk is dat vanuit Be-Active ruime mogelijkheden zijn om groepen te stimuleren en faciliteren. Dat laatste vooral om burgers met een beperking te laten deelnemen. 

Platform Wonen / Zorg en Welzijn

‚ÄčAl enige jaren overlegt de Gemeente een aantal keren per jaar met vertegenwoordigers uit het Zorgveld over woon en zorg voorzieningen in Barneveld. Belangrijk doel is het uitwisselen van plannen, delen van ervaringen en voorkomen van 'overlap'.

De bedoeling is dat de ASD een van de vaste deelnemers is in het  'Convenant WZW'. Op 15 januari 2016 is dit convenant in de raadszaal ondertekend! Alleen uitwisselen van informatie is niet genoeg, er moet samengewerkt worden. Alleen is sneller.....maar samen kom je verder!

Klankbordgroep Kwetsbare Jeugd

Waarom moeilijk doen, als het samen kan ?! Dat is de titel van het onderzoek in de gemeente Barneveld naar jongeren in een kwetsbare positie ten opzichte van onderwijs, arbeidsmarkt en dagbesteding is uitgevoerd in 2015. Er is een klankbordgroep gevormd waar ook de ASD aan deelneemt. Doel is om in januari 2016 een convenant af te sluiten waarin alle betrokken bij de kwetsbare jeugd zich uitspreken zich maximaal in te spannen om voor deze jongeren via de lijn 'zelf/samen/gemeente'.