Over ASD

Adviesraad Sociaal Domein wil een brugfunctie vervullen tussen de burger en de gemeente Barneveld. Een brugfunctie die het meest concreet vorm krijgt door het geven van gevraagde of ongevraagde adviezen aan de gemeente. Gevraagde adviezen als de gemeente belangrijke zaken wil wijzigen in het sociaal domein. Ongevraagde als de Adviesraad Sociaal Domein constateerd dat er verbetering nodig is. Adviezen worden vaak formeel uitgebracht zodat iedere burger maar ook de gemeenteraad er kennis van kan nemen. Vaak zal de ASD ook zaken eerst informeel bespreken in het overleg met de wethouder.

De adviesraad Sociaal Domein vervult een belangrijke signaalfunctie voor knelpunten en verbeterpunten. Maar ook nieuwe idee├źn kunt u bij de ASD inbrengen. Het is daarom belangrijk dat de ASD veel contact heeft met de achterban. De ASD is er voor en namens u, schroom dus niet om contact op te nemen.

De ASD is geen klachten bureau maar zal altijd kijken of een voorstel of idee brede impact  heeft.

 

Vanuit de contacten met de achterban neemt de ASD deel aan een aantal specifieke overlegorganen.

 1. Sportbeleidsplan
  De ASD is uitgenodig om mee te denken in het Sportbeleidsplan. Sport is geen doel op zich voor de ASD. Wel is sport belangrijk voor veel Barneveldse jeugd. Vanuit het belang en de afstemming voor de Jeugdhulp bezint de ASD zich hierop
 2. Platform Wonen / Zorg en Welzijn
  Al enige jaren overlegt de Gemeente een aantal keren per jaar met vertegenwoordigers uit het Zorgveld over woon en zorg voorzieningen in Barneveld. Belangrijk doel is het uitwisselen van plannen, delen van ervaringen en voorkomen van 'overlap'.
  De bedoeling is dat de ASD een van de vaste deelnemers is in het formeel (in 2016) te ondertekenen 'Convenant WZW'.
 3. Klankbordgroep Kwetsbare Jeugd
  Waarom moeilijk doen, als het samen kan ?! Dat is de titel van het onderzoek in de gemeente Barneveld naar jongeren in een kwetsbare positie ten opzichte van onderwijs, arbeidsmarkt en dagbesteding is uitgevoerd in 2015. Er is een klankbordgroep gevormd waar ook de ASD aan deelneemt. Doel is om in januari 2016 een convenant af te sluiten waarin alle betrokken bij de kwetsbare jeugd zich uitspreken zich maximaal in te spannen om voor deze jongeren via de lijn 'zelf/samen/gemeente'.